Κατηγορίες

  1. Όροι Χρήσης

  Ο δικτυακός τόπος www.cannavista.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Ζαφειρίας-Δήμητρας Τζουτζουράκου του Άγγελου (εφεξής: «CANNAVISTA»), η οποία εδρεύει στο Μαρτίνο Δήμου Οπουντίων Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35005, τηλ.: 6982865583, email: [email protected] ΑΦΜ: 151620935, ΔΟΥ Λαμίας και διατίθεται για ενημερωτικούς, εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Με την είσοδό του στον δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο «Πολιτική Απορρήτου», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. H CANNAVISTA δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

  1.1 Δεσμευτικότητα

  Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στο www.cannavista.gr. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του / της στο www.cannavista.gr, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

  Το www.cannavista.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στον νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

  1.2 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του www.cannavista.gr (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της CANNAVISTA από τη στιγμή δημοσίευσής του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name www.cannavista.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «CANNAVISTA» νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιρειών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

  Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του www.cannavista.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της CANNAVISTA. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές του www.cannavista.gr ότι κάποιο μέλος προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές του www.cannavista.gr επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός τους.

  Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της CANNAVISTA.

  1.3 Περιορισμός ευθύνης www.cannavista.gr

  Το www.cannavista.gr και η CANNAVISTA δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.cannavista.gr παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της CANNAVISTA ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους της CANNAVISTA για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της CANNAVISTA πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

  1.4 Ευθύνη χρήστη

  Υποβάλλοντας υλικό στο www.cannavista.gr, παραχωρείτε στην CANNAVISTA μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του εντός του www.cannavista.gr ή σε συνεργαζόμενες με αυτό ιστοσελίδες. Συμφωνείτε πως δε θα λάβετε καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο που υποβάλλετε στο www.cannavista.gr, εκτός αν υπάρχει γραπτή συμφωνία για το αντίθετο. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον κάτοχό τους, ενώ το www.cannavista.gr δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παράσχει οικειοθελώς.

  Ο χρήστης του www.cannavista.gr υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της CANNAVISTA για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της CANNAVISTA ή τρίτου.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της CANNAVISTA για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η CANNAVISTA διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η CANNAVISTA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίαση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

  Σε κάθε περίπτωση, με την πρόσβαση και τη χρήση του www.cannavista.gr εκ μέρους σας συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

  Είστε ενήμεροι ότι το www.cannavista.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Συνεπώς, οι χρήστες/μέλη αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσής τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του www.cannavista.gr ή των διαχειριστών του.

  Τέλος, το www.cannavista.gr έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας με τέτοια κίνηση εκ μέρους του www.cannavista.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] για περαιτέρω διερεύνηση.

  1.5 Υπερσυνδέσεις

  Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του www.cannavista.gr παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το www.cannavista.gr ή/και η CANNAVISTA δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

  1.6 Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

  Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

  Το www.cannavista.gr και η CANNAVISTA έχουν ως πάγια επιδίωξη οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για τον λόγο αυτόν, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο [email protected].

  Το www.cannavista.gr διαμέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

  2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η CANNAVISTA (Ζαφειρία-Δήμητρα ΤΖουτζουράκου του Αγγέλου, Μαρτίνο Φθιώτιδος, Τ.Κ. 35005, τηλ: 6982865583) θεωρεί τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, όπως αυτοί προκύπτουν από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

  H CANNAVISTA συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, η CANNAVISTA δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα.

  2.1 Αρχές τήρησης και επεξεργασίας

  H CANNAVISTA δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δεν μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

  Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους η CANNAVISTA θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

  Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο [email protected] για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

  H CANNAVISTA διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και φυσικά επικοινωνίας. Ενδέχεται, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών της, να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

  Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η CANNAVISTA είναι τα εξής:

  2.2 Newsletters

  H CANNAVISTA αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς τους χρήστες της αναλόγως των επιλογών τους.

  Με την εγγραφή σας στο newsletter μας εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων προς το email που δηλώνετε. Όταν λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο εκ μέρους της επιχείρησής μας, αυτό φέρει ένδειξη που εξηγεί τον λόγο αποστολής του. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email.

  H CANNAVISTA διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

  Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας της Cannavista καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

  2.3 Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

  Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς την επιχείρηση CANNAVISTA, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους της CANNAVISTA.

  Η CANNAVISTA δεσμεύεται να μη μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά σε τρίτα μέρη.

  2.4 IP Addresses

  Η CANNAVISTA μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο cannavista.gr, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.

  2.5 Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

  Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός του cannavista.gr παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η CANNAVISTA δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

  2.6 ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Η CANNAVISTA συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας μας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα νέα προϊόντα της, τις προσφορές, τη διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων, καθώς και τις εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις που σχετίζονται με την εμπορία αρωματικών φυτών, ελαίων, καλλυντικών, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Εφόσον προβείτε σε ηλεκτρονική παραγγελία τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της σχετικής παραγγελίας.

  Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail), καθώς και εφόσον επιθυμείτε, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και (η διεύθυνσή σας) ο νομός διαμονής σας.

  Ο διαδικτυακός τόπος μας έχει κατ’ αρχήν ενημερωτικό περιεχόμενο και η περιήγηση σε αυτόν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στον δικτυακό τόπο μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

  ♦  βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή

  ♦  πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flashcookies, webbeacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα COOKIES).

  Εφόσον προβείτε σε ηλεκτρονική παραγγελία συλλέγονται επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης αποστολής καθώς και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη χρέωση, την πληρωμή καθώς και για την τιμολόγηση, όπως ο ΑΦΜ, ΔΟΥ, η ιδιότητα κ.α.

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πέρα των εκτελούντων την επεξεργασία, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που η επεξεργασία απαιτείται εκ του νόμου ή είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να είναι προσβάσιμα στις συνεργαζόμενες με την CANNAVISTA εταιρείες αποκλειστικά για τους σκοπούς της κατασκευής και διαχείρισης του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και της υποστήριξης των υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των χρηστών/πελατών καθώς και της διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας.

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την εκτέλεση των παραγγελιών και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας καθώς και για την ανταπόκριση στις εκ των φορολογικών διατάξεων απαιτήσεις που κάθε φορά ισχύουν. Με την πάροδο των ως άνω διαστημάτων τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου. Τα δεδομένα που παρέχετε για την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητές μας διατηρούνται μέχρι να επιθυμήσετε να διακόψετε την επικοινωνία μας.

  Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο θα κληθείτε να παρέχετε την συγκατάθεσή σας στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την CANNAVISTA, ως υπευθύνου επεξεργασίας σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή άλλη μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας), είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, στο οποίο η CANNAVISTA έχει/θα αναθέσει για λογαριασμό της την επεξεργασία βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στο απόρρητο και στις βασικές αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]

  2.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

  Έχετε ανά πάσα στιγμή κάθε δικαίωμα πρόσβασης και λήψης πληροφοριών, αντίρρησης ή περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή/και φορητότητας των δεδομένων σας και γενικά το σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας. Αν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα σας ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

  Η CANNAVISTA θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός του διαστήματος αυτού, δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

  Η CANNAVISTA διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

  Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αμφισβητείτε την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επιχείρησή μας στο [email protected] (ή στο τμήμα επικοινωνίας στο τηλέφωνο 6982865583) για να σας παρέχουμε τυχόν εξηγήσεις.

  Αν παρόλα αυτά εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι έγινε μη σύννομη χρήση των δεδομένων σας, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr).

  2.8 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

  2.9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Η CANNAVISTA διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ η CANNAVISTA δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών της με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

  3. COOKIES

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

  Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ευρύτερα γνωστός με τον όρο GDPR (General Data Protection Regulation – EE 2016/679), τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων με στοιχεία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Στην CANNAVISTA φροντίζουμε να τηρούμε όλους τους κανόνες απορρήτου και ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρείτε για την παροχή επιλεγμένων υπηρεσιών. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας.

  Δείτε αναλυτικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς κατά τη χρήση του site μας:

  ► Διεύθυνση IP:

  Η CANNAVISTA μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο cannavista.gr, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.

  ► Cookies:

  Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης.

  Γενικότερα τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον οδηγό πλοήγησής του στο διαδίκτυο (web browser) όσον αφορά τα cookies και την αποδοχή τους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας (Chrome, Internet Explorer, Mozilla). Η διαγραφή τους ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην επόμενη επίσκεψή σας στο www.cannavista.gr.

  3.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

  ► Ηλεκτρονική διεύθυνση (email):

  Με την εγγραφή σας στο newsletter μας, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για να σας στέλνουμε ενημερώσεις για τα νέα μας προϊόντα, για τα θέματα που επιλέγετε κατά την εγγραφή σας.

  Στην CANNAVISTA φροντίζουμε για τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων που μας παραχωρείτε και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρείτε διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους. Μπορείτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσετε τα δεδομένα σας, ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για ενημέρωση ή αντίρρηση επεξεργασίας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

  4. Τρόποι πληρωμής

  ► Αντικαταβολή / μετρητά

       Το κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή ανέρχεται στα 2 €.

  ► Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

       Visa, MasterCard

  ► Κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

  Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της CANNAVISTA μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

  5. Ασφάλεια Συναλλαγών

  Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται με το σύστημα ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς.

  Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής, αυτόματα ο πελάτης μεταφέρεται (redirect) σε secureserver (ασφαλή διακομιστή) στην υπηρεσία ProxyPay της Τράπεζας Πειραιώς. Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. H CANNAVISTA δεν αποκτά πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

  Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε στο e-shop της CANNAVISTA μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

  6. Πολιτική Επιστροφών

  1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προϊόντων.

  Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επειδή απλώς άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση Ζαφειρία-Δήμητρα Τζουτζουράκου του Αγγέλου, Μαρτίνο Δήμου Οπουντίων Φθιώτιδος, T.K. 35005. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της CANNAVISTA, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 6982865583), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]).

  Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

  Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν από την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις, και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

  2.Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η CANNAVISTA για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

  Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της CANNAVISTA, β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], και η CANNAVISTA είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

  Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση, στη διεύθυνση της CANNAVISTA, Ζαφειρία-Δήμητρα Τζουτζουράκου του Αγγέλου, Μαρτίνο Δήμου Οπουντίων Φθιώτιδος, Τ.Κ. 35005.

  Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η CANΝAVISTA υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η CANΝAVISTA, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η CANΝAVISTA κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

  Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από τον χρόνο που η CANΝAVISTA έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

  Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την CANΝAVISTA, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε CANΝAVISTA δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της.

  Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν άρωμα κ.λπ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

  3. Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας

  Η Υπαναχώρηση της παρ. 1 της παρούσας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

  3.1. Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα

  Σε περίπτωση ευθύνης της CANΝAVISTA για πραγματικό ελάττωμα, ο Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την αντικατάσταση του προϊόντος, η CANΝAVISTA οφείλει να προβεί στην αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

  Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 6982865583) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

  Περιορισμός ευθύνης: Η CANNAVISTA δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία, για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

  7. Τρόποι και όροι αποστολής:

  7.1 Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης:

  Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και, ως εκ τούτου, λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την CANΝAVISTA αλλά τον Πελάτη. Δεδομένου ότι μετά την παραλαβή των προϊόντων ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η CANΝAVISTA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

  7.2 Κόστος μεταφορικών

  Δωρεάν για παραγγελίες εντός Ελλάδας αξίας άνω των 50€.

  Σε κάθε άλλη περίπτωση εντός Ελλάδας, το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 4€.

  7.3 Χρόνος παράδοσης

  Οι παραδόσεις των παραγγελιών εντός Ελλάδας γίνονται με εξωτερικό συνεργάτη ταχυμεταφορέα και ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 1-4 ημέρες ανάλογα με την περιοχή αποστολής.

  Εγγραφή στο Newsletter

  Εισάγετε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο Newsletter και να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας


  Ακολουθήστε μας στο instagram

  Ακολουθήστε